Tác giả: Ryu Murakami 1

Góc truyện audio © GTA. All rights reserved