Vạn Cổ Thần Đế - 万古神帝

Tác giả: Phi Thiên Ngư
Thể loại: Huyền Huyễn
Nguồn nội dung: Tàng Thư Viện
Lượt xem: 966.403 Đánh giá: 4,7
Số chương: 3.515
Trạng thái: Đang ra

800 năm trước, Minh Đế chi tử Trương Nhược Trần, bị vị hôn thê của hắn Trì Dao công chúa giết chết, thiên kiêu một đời, liền như vậy ngã xuống. 800 năm sau, Trương Nhược Trần một lần nữa sống lại, lại phát hiện đã từng giết chết hắn vị hôn thê, đã thống nhất Côn Luân Giới, mở ra đệ nhất trung ương Đế quốc, được xưng "Trì Dao Nữ Hoàng" . Trì Dao Nữ Hoàng —— thống ngự thiên hạ, uy lâm bát phương; thanh xuân vĩnh trú, bất tử bất diệt. Trương Nhược Trần đứng ở chư Hoàng từ đường ở ngoài, nhìn Trì Dao Nữ Hoàng tượng thần, trong lòng bốc cháy lên hừng hực cừu hận liệt diễm, "Đợi ta trùng tu mười ba năm, dám gọi Nữ Hoàng xuống Hoàng Tuyền" . Hệ Thống Tu Luyện Võ Đạo: ** Võ Đạo Tứ Cảnh ( Võ Giả )** 1. Hoàng Cực Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Tiểu Cực Vị --- Trung Cực Vị --- Đại Cực Vị --- Đại Viên Mãn ----> Vô Thượng Cực Cảnh* 2. Huyền Cực Cảnh: Sơ Kỳ ( Huyết Khí Sôi Trào ) --- Trung Kỳ ( Huyết Khí Như Hồng ) --- Hậu Kỳ ( Huyết Khí Trùng Thiên ) --- Tiểu Cực Vị ( Huyết Khí Ngưng Thú ) --- Trung Cực Vị ( Huyết Khí Ngưng Binh ) --- Đại Cực Vị ( Huyết Khí Ngưng Trận ) --- Đại Viên Mãn ( Huyết Khí Ngưng Thần ) ----> Vô Thượng Cực Cảnh* 3. Địa Cực Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Tiểu Cực Vị --- Trung Cực Vị --- Đại Cực Vị --- Đại Viên Mãn ----> Vô Thượng Cực Cảnh* 4. Thiên Cực Cảnh ( Võ Đạo Thần Thoại ): Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Tiểu Cực Vị --- Trung Cực Vị --- Đại Cực Vị --- Đại Viên Mãn ----> Vô Thượng Cực Cảnh* *Mỗi Cực Vị: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong ** Ngư Long Cảnh ( Tu Sĩ )** 1. Nhất Biến: Tiên Thiên Thai Tức 2. Nhị Biến: Luyện Bì Thành Kim 3. Tam Biến: Luyện Cốt Hóa Ngọc 4 - Tứ Biến: Âm Kiểu Thánh Mạch 5. Ngũ Biến: Dương Kiểu Thánh Mạch 6. Lục Biến: Âm Duy Thánh Mạch 7. Thất Biến: Dương Duy Thánh Mạch 8. Bát Biến: Xung Linh Thánh Mạch 9. Cửu Biến: Lưu Ly Bảo Thể ----> 10-Thập Biến: Thần Chi Mệnh Cách ( Vô Thượng Cực Cảnh* ) *Mỗi Biến: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong ** Thánh Đạo ( Thánh Cảnh )** 1. Bán Thánh Cảnh: Nhất Giai ----> Cửu Giai ( Mỗi Giai: Sơ - Trung - Hậu - Đỉnh Phong ) 1.5. Chuẩn Thánh ( Cửu Giai Quá Độ ): - Nhất Kiếp: Tứ Cửu Kiếp - Nhị Kiếp: Bát Cửu Kiếp - Tam Kiếp: Sinh Tử Kiếp - Đại Viên Mãn: Ngưng Tụ Thánh Tướng 2. Thánh Giả Cảnh: - Hạ Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong - Trung Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong - Thượng Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong ----> Bán Bộ Huyền Hoàng - Huyền Hoàng Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong - Triệt Địa Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong - Thông Thiên Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong ----> Bán Hư Bán Thật - Chân Cảnh ( Chân Thánh ): Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong - Chí Cảnh ( Chí Thánh ): Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong ----> Bán Bộ Thánh Vương 3. Thánh Vương Cảnh: - Nhất Bộ ----> Bát Bộ - Cửu Bộ: Quy Tắc Tiểu Thiên Địa --- Quy Tắc Đại Thiên Địa --- Đạo Vực Cảnh --- Tiếp Thiên Cảnh --- Lâm Đạo Cảnh ( Chuẩn Đại Thánh ): Cấp 1 - Cấp 2 - Cấp 3 *** Đạo pháp Đại Viên Mãn : ở 1 loại Đạo nào đó tu ra 1 triệu đạo Thánh Đạo Quy Tắc *** Thánh Vương Đại Viên Mãn : Tu ra 100 triệu đạo Thánh Đạo Quy Tắc 4. Đại Thánh Cảnh: Bất Hủ Cảnh ( Bất Hủ Thánh Khu ) --- Bách Gia Cảnh --- Thiên Vấn Cảnh --- Vạn Tử Nhất Sinh Cảnh --- Vô Thượng Cảnh *** Ở Vạn Tử Nhất Sinh cảnh tu ra bao nhiêu Thánh Đạo Quy Tắc thì ở Vô Thượng cảnh hạn mức cao nhất là tu ra x3 số Thánh Đạo Quy Tắc ở VTSN ( Ví dụ : ở VTSN tu ra 1000 tỷ Thánh Đạo Quy Tắc thì ở Vô Thượng cảnh hạn mức cao nhất là 3000 tỷ Thánh Đạo, không phải ai cũng có thể x3 do tư chất hạn chế nên ở Vô Thượng cảnh đa số thường chỉ khoảng x2 trở xuống là hết mức, Ngô Duyệt Mệnh Hoàng là ví dụ ) ( Nên nhớ Bán Thần hay Bán Thần đỉnh phong đều chỉ là danh xưng cho Vô Thượng cảnh Đại Thánh tu đến 1 trình độ nhất định mà không phải tên cảnh giới ) *** Bán Thần : Vô Thượng cảnh tu ra 10.000 tỷ Thánh Đạo Quy Tắc trở lên có thể xưng Bán Thần - Ở Vạn Tử Nhất Sinh cảnh tu ra ít nhất 4000 tỷ Thánh Đạo Quy Tắc mới có tư cách trùng kích Bán Thần ở Vô Thượng cảnh *** Bán Thần đỉnh phong : Vô Thượng cảnh tu ra 20.000 tỷ Thánh Đạo Quy Tắc trở lên - Ở Vạn Tử Nhất Sinh cảnh tu ra ít nhất 7000 tỷ Thánh Đạo Quy Tắc mới có tư cách trùng kích Bán Thần ở Vô Thượng cảnh *** Đạo Pháp Nhập Thần : tu 1 loại Đạo nào đó lên Thần cảnh cấp độ ( Vu Mã Cửu Hành Đao Đạo Nhập Thần là ví dụ ) *** Chuẩn Nguyên Hội Đại Biểu : - Ở Vô Thượng cảnh tu ra 29.000 tỷ Thánh Đạo Quy Tắc - Có thể cùng Nguyên Hội Đại Biểu so vài chiêu - Nếu có Đạo Pháp Nhập Thần thì mạnh ngang Nguyên Hội Đại Biểu bình thường ( Vu Mã Cửu Hành là ví dụ, cái này là Cá đã trả lời khi nói về Vu Mã Cửu Hành ) *** Nguyên Hội Đại Biểu : Thế tục danh sách thứ nhất - Thánh Ý ít nhất cũng phải Tam Phẩm - Ở Vạn Tử Nhất Sinh cảnh tu ra 10.000 tỷ Thánh Đạo Quy Tắc trở lên mới có tư cách trùng kích NHĐB ở Vô Thượng cảnh - Ở Vô Thượng cảnh tu ra 30.000 tỷ Thánh Đạo Quy Tắc trở lên - Có thể cùng mạt lưu Nguỵ Thần đấu pháp vài chiêu *** Nguyên Hội Cấp Thiên Tài : 1 cái Nguyên Hội cũng chưa chắc có 1 vị - Thánh Vương Đại Viên Mãn ( có cũng được mà không có cũng không sao ) : yêu cầu này là không phải yêu cầu bắt buộc của NHCTT, ở thời đại này do chỉ có Diêm Vô Thần và Trần đạt đến nên 2 đứa đó mới được gọi là NHCTT mặc dù chưa tu ra 2 phẩm Thánh Ý - Bách Gia cảnh tu ra viên mãn 2 phẩm Thánh Ý ( đạt đến yêu câu này mới được xem như là NHCTT, Diêm với Trần là ngoại lệ ) - Vạn Tử Nhất Sinh cảnh tu ra 12.960 tỷ Thánh Đạo Quy Tắc trở lên - Vô Thượng cảnh tu ra 40.000 tỷ Thánh Đạo Quy Tắc trở lên - Mạnh hơn mạt lưu Nguỵ Thần 1 chút, nhưng không thể bền bỉ kéo dài chiến dấu do Vô Thượng Pháp Thể không thể chịu được Thần cấp chiến đầu kéo dài - Nếu chuẩn bị đầy đủ thì có thể giết chết mạt lưu Nguỵ Thần ( Nữ Đế, Ân Nguyên Thần là ví dụ ) *** Vô Thượng cảnh Viên Mãn : Tu ra hơn 60.000 tỷ đạo Thánh Đạo

Truyện cùng thể loại
Góc truyện audio © GTA. All rights reserved